drg. Supartha Sedana

Gigi & Mulut / Dentist

KIH Denpasar    KIH Kedonganan   

drg. Benbela Diredja

Gigi & Mulut / Dentist

KIH Tabanan   

drg. Nyoman Indratama

Gigi & Mulut / Dentist

KIH Tabanan   

drg. I Putu Aditya Dipayadnya Riasma

Gigi & Mulut / Dentist

KIH Kedonganan    KIH Denpasar   

drg. A.A. Sagung Ratih Kristina Dewi

Gigi & Mulut / Dentist

KIH Kedonganan    KIH Denpasar   

drg. A.A. Vitra Fremeira Sarjana

Gigi & Mulut / Dentist

KIH Saba   

drg. I Kadek Adhiputra Atmaja

Gigi & Mulut / Dentist

Klinik Dalung   

Drg. Eka Pramudita Rahmadhany, Sp.Perio, FISID

Gigi & Mulut / Dentist

KIH Saba    KIH Denpasar   

Drg. Ni Putu Paramasari, Sp.Pros

Gigi & Mulut / Dentist

KIH Saba    KIH Denpasar   

drg.Made Widasari

Gigi & Mulut / Dentist

KIH Denpasar    KIH Kedonganan   

drg.Ni Made Rima Dwi Purwanti

Gigi & Mulut / Dentist

KIH Denpasar    KIH Kedonganan   

drg.Luh Mirah Primadani

Gigi & Mulut / Dentist

KIH Denpasar    KIH Kedonganan   

drg. Susi Indriaswati, Sp.KGA

Gigi & Mulut / Dentist

KIH Denpasar   

drg. Arya Kusuma Agraha, Sp.BM

Gigi & Mulut / Dentist

KIH Saba   

drg. Ilma Yudistian, Sp.KG

Gigi & Mulut / Dentist

KIH Denpasar   

drg. Christoper Imantaka Suwondo, Sp.Perio

Gigi & Mulut / Dentist

KIH Kedonganan   

drg. Widian Setyaningtyas, Sp.KG

Gigi & Mulut / Dentist

KIH Kedonganan   

drg. Sutrisna Mudera

Gigi & Mulut / Dentist

KIH Saba   

drg.Ni Luh Nyoman Ary Mayasari, Sp.Ort

Gigi & Mulut / Dentist

KIH Denpasar