dr. I Wayan Kesumadana, Sp.OG, Subsp.F.E.R

Kebidanan & Penyakit Kandungan / Obstetrics & Gynaecology

KIH Denpasar    KIH Saba   

dr. I Ketut Sudhaberata, Msi.Med,Sp.OG

Kebidanan & Penyakit Kandungan / Obstetrics & Gynaecology

KIH Denpasar    KIH Kedonganan   

dr. I Putu Arya Yudanegara, Sp.OG,MARS

Kebidanan & Penyakit Kandungan / Obstetrics & Gynaecology

KIH Denpasar   

dr. Made Primawati, Sp.OG

Kebidanan & Penyakit Kandungan / Obstetrics & Gynaecology

KIH Denpasar   

dr. Made Indera Gunawan, Sp.OG

Kebidanan & Penyakit Kandungan / Obstetrics & Gynaecology

KIH Tabanan   

dr. I G.N. Darma Putra, Sp.OG

Kebidanan & Penyakit Kandungan / Obstetrics & Gynaecology

KIH Tabanan   

Dr. dr. Anak Agung Ngurah Jaya Kusuma, Sp.OG( K ), MARS

Kebidanan & Penyakit Kandungan / Obstetrics & Gynaecology

KIH Denpasar   

dr. I Ketut Karyana, Sp.OG

Kebidanan & Penyakit Kandungan / Obstetrics & Gynaecology

KIH Kedonganan   

dr. Hendra Hadimulia, Sp.OG

Kebidanan & Penyakit Kandungan / Obstetrics & Gynaecology

KIH Saba    KIH Denpasar   

dr. Mintareja Teguh, Sp.OG(K)

Kebidanan & Penyakit Kandungan / Obstetrics & Gynaecology

KIH Denpasar   

dr. I Made Sudarmayasa, SpOG

Kebidanan & Penyakit Kandungan / Obstetrics & Gynaecology

dr. I Made Mahardika, Sp.OG

Kebidanan & Penyakit Kandungan / Obstetrics & Gynaecology

Klinik Dalung   

dr.Prayascita Mahendrata, Sp.OG

Kebidanan & Penyakit Kandungan / Obstetrics & Gynaecology

KIH Kedonganan